Zájazdy
Ubytovanie
Letenky
Plavby
AUTOPOŽIČOVŇA

Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa na odber newslettrov dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť resp. prevádzkovateľ MAGIC TRAVEL, s.r.o., IČO: 35801786, so sídlom: Zámocká 38, Bratislava 811 01 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis, údaje o absolvovaných (napr. kde, s kým, kedy, ako dlho) a preferovaných zájazdoch, dátum narodenia, cokies, údaje o aktivitách vykonávaných na webovom sídle www.magictravel.sk, podobizeň, zvukový, zvukovo- obrazový záznam za účelom marketingových aktivít prevádzkovateľa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje nebudú sprístupnené, zverejnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na základe osobitných predpisov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona), a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 cit. zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.